Algemene voorwaarden

Stichting Enexys is een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven en hanteert als zodanig daarom in eerste instantie geen eigen Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten van Stichting Enexys, accepteert u dat de Stichting louter een faciliterende rol heeft en op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor geleden schade of ontstane gebreken door uitgebrachte rapportages of adviezen of miscommunicatie van een in de Stichting deelnemend bedrijf. De offerte-aanvragen die u verstuurt, komen terecht bij het door u geselecteerde deelnemende bedrijf. Bij het tot stand komen van een opdracht, heeft u dus te maken met de Algemene Voorwaarden die dat bedrijf hanteert en met de bijbehorende rechtsverhouding opdrachtgever/opdrachtnemer. U kunt op deze website als het goed is wél een weblink vinden in de bedrijfspresentatie van het betreffende bedrijf die doorlinkt naar de voorwaarden die dat bedrijf hanteert. Vraag bij twijfel of bij een incorrecte weblink, bij het betreffende bedrijf de aktuele voorwaarden op die dat bedrijf hanteert.

Heeft u een klacht over een gegeven advies of rapportage dan probeert u dit eerst op te lossen met het betreffende bedrijf. Komt u er niet uit, of is uw klacht naar uw oordeel niet door het deelnemende bedrijf naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u de klacht per email melden bij de Stichting (mailadres zie onder ‘Colofon’) onder aanhechting van (1) de betreffende rapportage; (2) prints van de bijbehorende correspondentie per brief of email, liefst in pdf-formaat; (3) evt. fotobewijs uit het werk of andere documenten die ter zake zijn. De Stichting zal de klacht dan doorzetten naar de organisatie die bevoegd is om de klacht af te handelen; dit zal veelal een Certificerende Instantie zijn.

In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat er adviezen zijn gegeven of rapportages zijn gemaakt door de in Stichting Enexys deelnemende bedrijven waarbij er om wat voor reden dan ook geen voorwaarden van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat het advies gratis is gegeven of omdat er meerdere deelnemende bedrijven in de opdracht betrokken zijn zonder dat vooraf duidelijk is vastgelegd welke voorwaarden er exact voor de coördinatie zijn gehanteerd. Voorzover hierdoor (al dan niet na rechterlijke uitspraak) alsnog enige aansprakelijkheid jegens Stichting Enexys zou ontstaan, gaat u door gebruik te maken van deze website akkoord met de regeling Architect, Ingenieur en Adviseurs (ook bekend als ‘De Nieuwe Regeling’) zoals gepubliceerd door de branchevereniging Koninklijke NLingenieurs (website NLingenieurs.nl) die van toepassing was op het moment van het tot stand komen van de betreffende opdracht.

Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten van Stichting Enexys accepteert u tevens dat u Stichting Enexys op geen enkele wijze in gebreke kunt stellen mocht een deelnemend bedrijf in surséance ven betaling komen of failliet gaan of op andere wijze niet aan uw verwachtingen kunnen voldoen.